قشم ماهی

ماهی رو هر وقت از قشم ماهی بگیری تازه ست

سوراغ

سوراغ

سوراغ سسی محبوب در استان هرمزگان که با خاک جزیره هرمز یا همون خاک سرخ هرمز تولید میشود.