قشم ماهی

ماهی رو هر وقت از قشم ماهی بگیری تازه ست

آشپزخانه‌ قشم ماهی

سوراغ

سوراغ سسی محبوب در استان هرمزگان که با خاک جزیره هرمز یا همون خاک سرخ هرمز تولید میشود.