قشم ماهی

ماهی رو هر وقت از قشم ماهی بگیری تازه ست